Om Fonden Herlev Bladet / Vedtægter

Vedtægter

Fonden Herlev Bladet
(CVR-nr. 30 83 19 26)


1. Navn, stifter og hjemsted m.v.
1.1 Fondens navn er "Fonden Herlev Bladet".

1.2 Fonden er stiftet af Foreningen Herlev Bladet.

1.3 Fondens hjemsted er Herlev Kommune.

1.4 Fonden er erhvervsdrivende.
 

2. Formål
2.1 Fondens formål er at sikre, at der i Herlev til stadighed skabes og opretholdes lokal identitet via printmedier og/eller digitale medier samt eventuelle andre, dertil egnede medier.

2.2 Ved fondens stiftelse har den som indskud modtaget den af stifteren, Foreningen Herlev Bladet, hidtil drevne virksomhed, Mediecentret Herlev Bladet. Til opfyldelse af sit formål skal fonden videreføre driften af Mediecentret Herlev Bladet samt løbende udvikle virksomheden, således at denne til enhver tid bedst muligt efter bestyrelsens skøn medvirker til at opfylde fondens formål. Til understøttelse af sit formål kan fonden drive eller deltage i driften af tilsvarende virksomhed uden for Herlev Kommune.

2.3 Fondens ligeværdige formål er at yde tilskud til kulturelle og almenvelgørende formål samt dermed beslægtede opgaver i Herlev Kommune, samt at støtte foreningslivet i Herlev Kommune, alt efter bestyrelsens skøn.
 

3. Fondens kapital
3.1 Fondens grundkapital andrager kroner 28.170.536, idet stifteren ved stiftelsen har indskudt hele sin virksomhed, Mediecentret Herlev Bladet, og de denne tilhørende aktiver og passiver samt andre aktiver som apportindskud ved fondens stiftelse i henhold til stiftelsesdokument og gavebrev med tilhørende overdragelseserklæring af 19. september 2007 med tillæg af 26. september 2007 samt overdragelseserklæring af 16. januar 2008.

3.2 Fonden har ved den i punkt 3, stk. 1 nævnte overdragelseserklæring af 19. september 2007 overtaget goodwill, herunder immaterielle rettigheder knyttet til lokalavisen ”Herlev Bladet”, fra Foreningen Herlev Bladet som led i overtagelsen af Mediecentret Herlev Bladet.

3.3 I henhold til et vilkår herom i overdragelseserklæringen fra stifteren, Foreningen Herlev Bladet, er fondens grundkapital opdelt, således at et oprindeligt beløb på kr. 15.000.000 er forbeholdt varetagelsen af de af punkt 2, stk. 3 omfattede formål. Denne formue såvel som afkastet heraf må ikke stilles til rådighed for det af punkt 2, stk. 1, jf. punkt 2, stk. 2 omfattede formål, ej heller ved sikkerhedsstillelse eller på anden måde, medmindre en enig bestyrelse med samtykke fra Herlev Handelsforening, Herlev Haandværkerforening, Herlev Grundejerforening og Herlev Idrætsforening, for så vidt disse består på det pågældende tidspunkt, træffer anden beslutning. Såfremt ingen af de nævnte foreninger længere eksisterer, skal fondsmyndighedens samtykke i stedet indhentes.

3.4 Den af punkt 3, stk. 3 omfattede formue skal placeres og forvaltes efter samme regler, som for ikke erhvervsdrivende fonde.

For at værne denne del af formuen mod udhuling som følge af inflation, bør der løbende foretages passende henlæggelser af afkastet af denne formuedel. Sådanne henlagte beløb placeres, forvaltes og behandles i det hele som denne formuedel i øvrigt.

3.5 Med de begrænsninger, der følger af punkt 3, stk. 3 og stk. 4, disponeres fondens indtægter, samt hvad der i øvrigt måtte tilgå fonden som arv eller gave, af bestyrelsen.

3.6 Udover hvad der vedrørende den der omhandlede formuedel følger af punkt 3, stk. 4, er bestyrelsen berettiget til efter sit skøn at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af den del af formuen, der ikke er omfattet af punkt 3, stk. 3 og stk. 4, herunder til sikring af det økonomiske grundlag for udviklingen af fondens erhvervsvirksomhed.
 

4. Lokalsamfundet
4.1 Det påhviler bestyrelsen at opretholde gode og nære forbindelser til repræsentanter for læsere af og annoncører i Mediecentret Herlev Bladets udgivelser og for organisationer, foreninger, erhvervsliv og den offentlige sektor i det geografiske område, hvortil udgivelserne hovedsagelig retter sig, primært Herlev Kommune. Bestyrelsen bør afholde mindst en årlig sammenkomst for denne personkreds, herunder medlemmerne af bestyrelserne for de i punkt 3, stk. 3 nævnte foreninger.

4.2 Ved den i punkt 4, stk. 1 omhandlede sammenkomst skal bestyrelsen informere om fondens seneste årsrapport og oplyse om de siden forrige sammenkomst foretagne uddelinger i henhold til punkt 2, stk. 3.
 

5. Bestyrelse
5.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

5.1.1 Et medlem skal repræsentere interesserne hos de handlende i Herlev Kommune.

5.1.2 Et medlem skal repræsentere interesserne hos håndværkerne i Herlev Kommune.

5.1.3 Et medlem skal repræsentere interesserne hos grundejerne i Herlev Kommune.

5.1.4 Et medlem skal repræsentere interesserne hos idrætsudøverne i Herlev Kommune.

5.1.5 Et medlem skal have særlig indsigt i og gerne erfaring fra ledelse af medievirksomhed.

5.2 Ingen af bestyrelsens medlemmer må have ansættelse i eller ved ægteskab, samlivsforhold, eller på lignende måde være knyttet til nogen, som er ansat i den af fonden drevne virksomhed.

5.3 Fondens første bestyrelse udgøres af:

Per Kjær Nielsen (repræsentant for de handlende i Herlev Kommune, jf. punkt 5, stk. 1, nr. 1)
Leif Hansen (repræsentant for håndværkerne i Herlev Kommune, jf. punkt 5, stk. 1, nr. 2)
Niels Krognos (repræsentant for grundejerne i Herlev Kommune, jf. punkt 5, stk. 1, nr. 3)
Torben Lassen (repræsentant for idrætsudøverne i Herlev Kommune, jf. punkt 5, stk. 1, nr. 4)
Ole Steen Nielsen (medlem med indsigt i og erfaring fra ledelse af medievirksomhed, jf. punkt 5, stk. 1, nr. 5).

5.4 Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år ad gangen til fratræden ved udgangen af den måned, hvor fondens årsrapport for det seneste afsluttede regnskabsår indsendes til fondsmyndigheden. For så vidt angår den første bestyrelse gælder dog, at repræsentanten for håndværkerne i Herlev Kommune, repræsentanten for grundejerne i Herlev Kommune og medlemmet med indsigt i og erfaring fra ledelse af medievirksomhed afgår ved udgangen af den måned, hvor fondens årsrapport for 2009 indsendes til fondsmyndigheden, mens de øvrige medlemmer afgår ved udgangen af den måned, hvor fondens årsrapport for 2011 indsendes til fondsmyndigheden. Et nyt bestyrelsesmedlem, der udpeges til afløsning af et bestyrelsesmedlem, der fratræder før udløbet af sin udpegningsperiode, udpeges for den resterende del af den fratrædendes udpegningsperiode.

5.5 Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Dog kan ingen, som ikke er udpeget ved fondens stiftelse, udpeges som medlem af bestyrelsen efter at være fyldt 70 år. Et bestyrelsesmedlem skal senest fratræde ved udgangen af den udpegningsperiode, hvori vedkommende er fyldt 70 år. Dog fratræder Niels Krognos som anført i punkt 5, stk. 4.
5.6 Ved udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen skal det tilstræbes, at denne til enhver tid rummer flest mulige af sådanne personlige og øvrige kvalifikationer, som må anses for nødvendige eller hensigtsmæssige for opfyldelse af fondens formål, herunder navnlig for driften af fondens erhvervsvirksomhed. Bestyrelsen udpeger nye medlemmer til remplacering af afgående medlemmer, idet dog remplaceringerne af de i punkt 5, stk. 1, nr. 1 - 4 nævnte bestyrelsesmedlemmer og disses respektive efterfølgere, så længe de respektive i punkt 3, stk. 3 nævnte foreninger eksisterer, skal godkendes af disse således:

1) For så vidt angår det i punkt 5, stk. 1, nr. 1 nævnte medlem af Herlev Handelsforening.
2) For så vidt angår det i punkt 5, stk. 1, nr. 2 nævnte medlem af Herlev Haandværkerforening.
3) For så vidt angår det i punkt 5, stk. 1, nr. 3 nævnte medlem af Herlev Grundejerforening.
4) For så vidt angår det i punkt 5, stk. 1, nr. 4 nævnte medlem af Herlev Idrætsforening.

De nævnte foreninger skal meddele deres stillingtagen inden en af bestyrelsen fastsat frist på mindst 3 uger.

5.7 Fondens bestyrelse konstituerer sig med en formand og en næstformand. Næstformanden træder i formandens sted, når denne har forfald.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden reglerne for sit virke.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

5.8 Bestyrelsesmedlemmerne kan modtage honorar efter de regler eller retningslinier, der til enhver tid gælder for ikke erhvervsdrivende fonde af tilsvarende størrelse.

5.9 Fondens administrerende direktør deltager i fondsbestyrelsens møder uden stemmeret og fungerer samtidig som fondens administrator og som bestyrelsens sekretær.
 

6. Daglig ledelse
6.1 Bestyrelsen ansætter fondens, og dermed Mediecentret Herlev Bladets administrerende direktør og ansvarshavende redaktør. Direktøren varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
6.2 Direktøren skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
 
 
7. Tegningsregel
7.1 Fonden tegnes (i) af formanden i forbindelse med direktøren eller i forbindelse med et medlem af bestyrelsen, (ii) ved underskrift af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening eller (iii) af den samlede bestyrelse.

7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
7.3 Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
 

8. Regnskab
8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra den 1. september 2007, fra hvilken dato fondens stiftelse har virkning, til den 31. december 2007.

8.2 Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiger bestyrelsen en årsrapport med fuldstændigt regnskab over fondens indtægter og udgifter med hertil hørende balance udvisende såvel grundkapital som disponibel kapital og med den af punkt 3, stk. 3 nødvendiggjorte opdeling.

8.3 Eventuelt overskud henlægges efter bestyrelsens beslutning og under respekt af punkt 3, stk. 4 enten til fondens grundkapital eller til disponibel kapital.

8.4 Bestyrelsen skal antage en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere det årlige regnskab, påse midlernes tilstedeværelse, samt påse at fondens indtægter er anvendt i overensstemmelse med vedtægterne.
 

9. Ændringer og opløsning
9.1 Ændringer af nærværende vedtægter kan alene vedtages, såfremt 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslagene. Endvidere gælder reglerne i erhvervsfondslovens § 48.
9.2 Medmindre den af punkt 3, stk. 3, jf. stk. 4 omfattede kapital ville være truet ved en fortsættelse af driften af Mediecentret Herlev Bladet, kan en afvikling af Mediecentret Herlev Bladet ligeledes alene vedtages, såfremt 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I det omfang herved frigjort kapital ikke inden udløbet af 2. regnskabsår efter afviklingen er anvendt til erhvervelse eller etablering af anden virksomhed, der omfattes af fondens formål, ophører fonden som erhvervsdrivende, og hele fondens kapital skal derefter placeres og forvaltes i overensstemmelse med de regler, der gælder for ikke erhvervsdrivende fonde. Fondens formål skal derefter være begrænset til de i punkt 2, stk. 3 nævnte.

9.3 Endvidere kan opløsning af fonden alene vedtages, såfremt 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor og i øvrigt efter reglerne i fondslovgivningen. I tilfælde af fondens opløsning fordeles fondens formue efter bestyrelsens beslutning i overensstemmelse med punkt 2, stk. 3.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. september 2007.