Om Fonden Herlev Bladet / Uddelingsstrategi

Uddelingsstrategi

Fonden Herlev Bladet har i henhold til vedtægterne følgende formålsparagraf:
 

2. Formål
2.1 Fondens formål er at sikre, at der i Herlev til stadighed skabes og opretholdes lokal identitet via printmedier og/eller digitale medier samt eventuelle andre, dertil egnede medier.

2.2 Ved fondens stiftelse har den som indskud modtaget den af stifteren, Foreningen Herlev Bladet, hidtil drevne virksomhed, Mediecentret Herlev Bladet. Til opfyldelse af sit formål skal fonden videreføre driften af Mediecentret Herlev Bladet samt løbende udvikle virksomheden, således at denne til enhver tid bedst muligt efter bestyrelsens skøn medvirker til at opfylde fondens formål. Til understøttelse af sit formål kan fonden drive eller deltage i driften af tilsvarende virksomhed uden for Herlev Kommune.

2.3 Fondens ligeværdige formål er at yde tilskud til kulturelle og almen velgørende formål samt dermed beslægtede opgaver i Herlev Kommune, samt at støtte foreningslivet i Herlev Kommune, alt efter bestyrelsens skøn.

Med udgangspunkt i ovenstående håndteres fondsdonationer fra Fonden Herlev Bladet efter følgende retningslinjer:
 

Uddelingsstrategi
Med udgangspunkt i formålsparagraffen, skal donationer fra Fonden Herlev Bladet ramme så bredt som muligt inden for kultur- og foreningslivet i Herlev Kommune, til glæde og gavn for en bred kreds af herlevborgere.

Donationer fra fonden gives inden for følgende hovedkategorier:
1. Donationer til fastholdelse af højt aktivitetsniveau og støtte for driften af Herlev Grundejerforening, Herlev Handelsforening, Herlev Haandværkerforening og Herlev Idrætsforening.
2. Donationer til fremme for kultur- og foreningslivet i Herlev Kommune.
3. Donationer til fremme for idrætslivet i Herlev Kommune.

Fondens donationer offentliggøres i de tre hovedkategorier, på fondens hjemmeside www.fondenherlevbladet.dk samt i fondens årsrapport. Derudover indrykker fonden løbende annoncer i Herlev Bladet, hvor donationerne bliver beskrevet.

Fondsdonationer bevilges som udgangspunkt inden for følgende rammer:
• Igangsætning af nye projekter, der skaber flere tilbud til Herlevborgerne.
• Investering i materialer og inventar som giver merværdi for brugerne.
• Støtte til afvikling af arrangementer, der gør en forskel i Herlev

Derudover er det også en mulighed at Fonden Herlev Bladet, uopfordret, uddeler donationer.

Formålet med donationen er det afgørende, hvilket betyder at der også er mulighed for at yde støtte til aktiviteter hvor fx Herlev Kommune også er bidragsyder. Der ydes ikke, som udgangspunkt, donationer til dækning af driftsudgifter.

Det er et krav, i henhold til vedtægterne, at donationerne dækker formål i Herlev Kommune.
Der er ingen øvre eller nedre grænse for størrelsen af de enkelte donationer – og det er heller ikke et krav at der er egenbetaling i forbindelse med ansøgningen.

Bestyrelsen fastsætter hvert år på regnskabsmødet en ramme for de samlede fondsdonationer for det kommende år. Rammen fremgår af egenkapitalen i årsrapporten og tager udgangspunkt i resultatdisponeringen samt eventuelle regnskabsmæssige forhåndsafskrivninger fra tidligere år.